معرفی کـتاب
Product Image
عنوان کـتاب : اقتصاد وقف و خیریه
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : "شهرهای ایران عصر ایلخانی تحلیلی بر نقش وقف در توسعه حیات شهری"
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : "پاسخ نامه وقف پاسخ به پرسش هایی درباره تاریخ، فقه، حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و مدیریت وقف"
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : بررسی فقهی وقف پول
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : تاریخچه کتابخانه آستان قدس رضوی بر پایه اسناد از صفوی تا قاجار
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : قوانین وقفی در نظم حقوقی کنونی
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : درسنامه وقف
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : محتوای وقف
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : وقف علم و فناوری
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : مسجد در نظم حقوقی کنونی
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : نقش وقف در ترویج فرهنگ زیارت
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : وقف
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : وقف عالمان و حاکمان در بیرجند و قاینات
نویسنده :
Product Image
عنوان کـتاب : مأخذشناسی وقف
نویسنده :